Pedigree of: Gamefinder Facant Cserkes
Save as PDF
Gamefinder Facant Cserkes
Can Ch
Tokay Betyar Secundus
Rusty Yukon SchonweideRob v RoyArco v Schonweide
Gay v Sumeg
Alice Rigo YukonRigo v Holt
Sheba Queen Yukon
Lady Linda SumegRusty Yukon
Gingo v Schloss Loosdorf
Hera v Schloss Loosdorf
Gay v SumegBodo v Sumeg
Gelse v Schloss Loosdorf
Zara Valora v EngstromFalcon's DukeFalcon v Schloss LoosdorfAlcon v Schloss Loosdorf
Jill v Schloss Loosdorf
Koldie
Gingo v Schloss Loosdorf
Grete v Schloss Loosdorf
Peppy Olca
Am FC
Jake Jacaranda
Pepper Olca
Shirbob's Honey Dew
Lady Sonya SchonweideArco v Schonweide
Silk Sonya Loosdorf
This pedigree was generated by Vizsla Database