Pedigree of: Peti (MV 505)
Save as PDF
Peti (MV 505)RogonysugarBetyár II (MV 109)
Csitri V
Ledi (MV 408)Lurko VI
Futty
This pedigree was generated by Vizsla Database