Pedigree of: Shahawr S Barat
Save as PDF
Shahawr S Barat
Am FC
Ripp Barat

Brok Olca
Csibesz I *Ch
Leanyvari Barat
Kisasszony *
Herta-JandakHeros z Povazia
Herta z Povazia
Rata z PovaziaRex z Pod DevinaRex z Povazia
Alena Vido
Bystra z PovaziaFakir z Povazia
Bojka z Povazia
Sissy Selle
Rakk Selle

Rex Selle
Harry Selle
Bojka Selle
Asta OlcaRex z Pod Devina
Astra-Selle
Miska v Loszaltha
Atari v Taszaltha

Gingo v Schloss Loosdorf
Tasza v Nadudvar
Katrina v Schloss LoosdorfMorgo v Dravavölgy
Gelse v Schloss Loosdorf
This pedigree was generated by Vizsla Database