Pedigree of: Chief v Dravavolgy
Save as PDF
Chief v DravavolgyBruno v DravavolgyKozak v DravavolgyGingo v Schloss LoosdorfFickó (Gaal)
Csitri v Kömlöd
Pana v DravavolgyAlcon v Schloss Loosdorf
Jill v Schloss Loosdorf
Roxanne LoosdorfAtari v TaszalthaGingo v Schloss Loosdorf
Tasza v Nadudvar
Miska v Schloss LoosdorfMorgo v Dravavölgy
Gelse v Schloss Loosdorf
Zava of AberdeenRusty v DravavolgyAlcon v Schloss LoosdorfRex del Gelsomino
Gelse v Schloss Loosdorf
Jill v Schloss LoosdorfMorgo v Dravavölgy
Asta v Schloss Loosdorf
Tena v SchlossPalmer's v SchlossAlcon v Schloss Loosdorf
Hera v Schloss Loosdorf
Frau WilzensakeTito
Herta Lady
This pedigree was generated by Vizsla Database