Pedigree of: Kanterbury's Kris
Save as PDF
Kanterbury's KrisHibbard's PatrickMarkham's Big BoyRigo v Holt
Fritz v Auskia
Miss Olca Kubis
Matrishka NessiLajor vom Trutzhof / Lajos v Trutzhof
Mille Brown
Markham's Honey of PampaFT Ch
Rigo v Klein
Tito Of Shirbob
Donna Selle / Dona Selle
Shebba v KleinPepper Olca
Katrina v Yukon
Gypsie LGDLGolden ArcoBing z Devina
Remi z Povazia
Alma Olca
Lady z Arco
Am Ch
Nikki's Arco

Maggie z Selle
Brenda v SelleMax v Devina
Remi z Povazia
Alma Olca
Konya v Selle
Fritz v Auskia
Miss Olca Kubis
This pedigree was generated by Vizsla Database