Pedigree of: Gamefinder Karacsony Sugar
Save as PDF
Gamefinder Karacsony Sugar
Can Ch
Tokay Betyar Secundus
Rusty Yukon SchonweideRob v RoyArco v Schonweide
Gay v Sumeg
Alice Rigo YukonRigo v Holt
Sheba Queen Yukon
Lady Linda SumegRusty Yukon
Gingo v Schloss Loosdorf
Hera v Schloss Loosdorf
Gay v SumegBodo v Sumeg
Gelse v Schloss Loosdorf
Bakony Somlohegyi GyorgyiCan Ch
Bakony Somloi Kapitany

Can Ch
Agres z Povazia
Ago vom Arpadvar
Astra Olca

Lyska z Tatier
Ajax Olca
Katka z Tatier *
Can Ch
Bakony Jutka v Hunt

Am Ch
Csicskas of Goncoltanya
Pik

Jutka / Jutka II

Asta v Schonweide
Csatt von Kömlöd

Diana-Olca
This pedigree was generated by Vizsla Database