Logo


Vizslavilla's BettyRegistration#: NAVHDA VI-001194
Sex: female
Date of Birth: 30 JAN 2013
Date of Death:
Country of Birth: Canada
Country of Standing:
Breed: Shorthair

Calculate COI
Pedigree Analysis: 8 gen. 9 gen. 10 gen.
Breeder:
Owner:


View Breeding Info
View Reverse Pedigree (Offspring)
View Vertical Pedigree with Medical Information
Pedigree
Vizslavilla's Betty Can Ch Vizslavilla's Rip Aszu FDX NAVHDA NA Pz IICan Ch Toldin's Own Rip Red Flyer FD NAVHDA NA Pz I

Can Gr/Am Ch Bajnok Dances With Falcons FD JH CGN ROM
Am Ch Boumans Against The Wind CD MH NA ROM
Can Ch Flockati's Dash Of Paprika Can CDX FD/Am CD
Can Ch Onpoint's Steel Magnolia FDJ

AFC Am DC Red Oak's Stormin Norman MH ROM

Can Ch Onpoint's Jackie D FD
Pitypang Norma Pitypang Kobor

Vadoca Király

Pitypang Berta

Hun Ch Pitypang Csitri ÖTV FT-I CQN
Pitypang Vackor

Eng Sh Ch Hookside Braid
Can Ch Vanda Banda Iman Mini NL/Hun/Hun GrCh Csipkéskúti Táltos OTV AV WW-05Gerecsepusztai Bátor VMV VKVJözsalaki Rudi KV I SMVV III VMVV I
Lucanapi Kincsö MVV OTV
Hun JCh Vadászfai Zsuzsó VKVNapsugárfi Argosz
Vadászfai Ábránd VKV KV
Gyimesi Boróka

Hun/Int/SK GrCh Sugár Báro of Gunfield VAV AV KV OTV

Int/Hun/Hun GrCh Köszegi-Vadász Astor OTV KV VMVV OVFV MAM SMV SV SVP

Cikolai Inyenc
Zatkó-Völgyi Csipke Hun Ch BDSSG Gyimesi Tyuki Brúnó
Prószéki Lidi

Mating Partners: 0

Offspring: 0

Siblings: 25
Vizslavilla Copper *
Vizslavilla's Aszu Mini Maggy
Vizslavilla's Bella (2013)
Vizslavilla's Benny Bullet
Vizslavilla's Ellie Sylvester
Vizslavilla's Furge Villa'm
Vizslavilla's Hubertus Rj
Vizslavilla's Kaiser
Vizslavilla's Lexi (2013)
Vizslavilla's Minaszu Barron
Vizslavilla's Minaszu Buck
Vizslavilla's Minaszu Divot
Vizslavilla's Minaszu Nalah
Vizslavilla's Minaszu Ruby
Vizslavilla's Minaszu Vista
Vizslavilla's Minaszu Zulu
Vizslavilla's Mini Aszu Bella
Vizslavilla's Mini Aszu Slade
Vizslavilla's Molly
Vizslavilla's Otto Arthur Gordon
Vizslavilla's Rip Otis
Vizslavilla's Scout (2013)
Vizslavilla's Yoda
Vizslavillas Aszu Mini Charlie
Vizslavillas Minaszu Mika


VizslaDataBase (Copyright © 2014) - built by Sylvia Tucker