Pedigree of: Luko of Shirbob
Save as PDF
Am Ch
Luko of Shirbob
Am Ch
Nikki's Arco
Pepe z SelleBufford v Schloss LoosdorfMorgo v Dravavölgy
Asta v Schloss Loosdorf
Sari SelleRex Selle
Asta Olca
Nikki of BayviewBrok OlcaCsibesz I *
Herta-Jandak
Iskra KubisBes Zabokreky
Miss-Kubis
Nik Sari SelleLurko SelleRex SelleHarry Selle
Bojka Selle
Asta OlcaRex z Pod Devina
Astra-Selle
Nikki of BayviewBrok OlcaCsibesz I *
Herta-Jandak
Iskra KubisBes Zabokreky
Miss-Kubis
This pedigree was generated by Vizsla Database