Pedigree of: Luko of Shirbob
Save as PDF
Am Ch
Luko of Shirbob

Am Ch
Nikki's Arco
Pepe z SelleBufford v Schloss LoosdorfMorgo v Dravavölgy
Asta v Schloss Loosdorf
Sari Selle
Rex Selle
Asta Olca

Nikki of Bayview

Brok Olca
Csibesz I *
Herta-Jandak
Iskra KubisBes Zabokreky
Miss-Kubis
Nik Sari SelleLurko Selle
Rex Selle
Harry Selle
Bojka Selle
Asta OlcaRex z Pod Devina
Astra-Selle

Nikki of Bayview

Brok Olca
Csibesz I *
Herta-Jandak
Iskra KubisBes Zabokreky
Miss-Kubis
This pedigree was generated by Vizsla Database