Pedigree of: Hektor Q Lucky
Save as PDF
Hektor Q LuckyAm FC
Hubertus Aprod
Édenkerti CsibészSzolnoki Picki MukiHary / Szolnoki Hary
Szolnoki Kitty
GyöngyiHektor Pick
Kati (MV 683)
Tardosi PletykaHegyesdi Erdesz FickóBetyár 674
Sibriktelepi Cili
Tardosi Lili (MV 1028)Betyár 674
Hun Ch
Csikcsicsoi Ari-Nora
Vespremi Iluska de RuppAm Ch
Kinchem
Rex SelleHarry Selle
Bojka Selle
Rata z PovaziaRex z Pod Devina
Bystra z Povazia
Am Ch
Bona von Holt Derupp / Bona von Holt
Rigo v HoltFritz v Auskia
Miss Olca Kubis
Duchess of GoldenglowPalmer's v Schloss
Janos Belle
This pedigree was generated by Vizsla Database